Disclaimer

by Anne

Algemeen 

1. Vrouwen Anno Nu verleent jou hierbij toegang tot deze website, verder: de ‘Website’. Door deze website te bezoeken of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaar je je akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Gebruik van de website

2. De op de website en in de mailing getoonde informatie wordt met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de website en/of in de mailing staat vermeld onvolledig en/of onjuist is. De informatie op deze website en in de mailing is uitsluitend bedoeld als algemene –en niet op een individu toegespitste- informatie en kan niet worden opgevat als een advies. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website en in de mailing worden ontleend.

3. Vrouwen Anno Nu verschaft de inhoud van de website in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg voor de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Niet beoogd is om professionele medische diensten, gezondheidsdiensten of andere diensten te verlenen en de inhoud is uitsluitend bestemd voor particulier gebruik. Alle informatie die deze website verschaft is enkel ter informatie. De verantwoordelijkheid voor het gebruik van deze informatie ligt bij jou als bezoeker. Raadpleeg zo nodig (eerst) een (huis)arts rondom gezondheid en medisch gerelateerde onderwerpen.

4. Vrouwen Anno Nu garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Vrouwen Anno Nu wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand. Vrouwen Anno Nu is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de informatie op de webpagina’s en/of in de mailing die niet juist, onvolledig en/of niet up-to-date is of met de tijdelijke onmogelijkheid om de Website te kunnen raadplegen.

Informatie van derden, producten en diensten

5. Bepaalde (hyper)links op de website en/of in de mailing leiden naar websites buiten het domein van Vrouwen Anno Nu, welke geen eigendom zijn van Vrouwen Anno Nu, maar zijn alleen ter informatie van de bezoeker opgenomen zijn. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat je de website van Vrouwen Anno Nu. Hoewel Vrouwen Anno Nu uiterst selectief is ten aanzien van de websites waarnaar verwezen wordt, kan Vrouwen Anno Nu niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Wanneer Vrouwen Anno Nu links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door Vrouwen Anno Nu worden aanbevolen. Vrouwen Anno Nu aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Vrouwen Anno Nu niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid. Vrouwen Anno Nu is niet verantwoordelijk voor aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt nadrukkelijk geen bekrachtiging door Vrouwen Anno Nu van die bestanden in.

Informatie gebruiken

6. Vrouwen Anno Nu behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten, andere objecten en de inhoud van producten en diensten). Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vrouwen Anno Nu of de rechthebbende. Je mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Je gaat ermee akkoord dat je de gehele inhoud van de website alleen gebruikt voor positieve doeleinden en nooit met de intentie om anderen te misleiden of materiële of immateriële schade te berokkenen.

7. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de website en de inhoud daarvan kan een inbreuk opleveren op intellectuele rechten, regelgeving betreffende privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord. Je bent altijd zelf verantwoordelijk voor alles wat je naar of vanuit de Website verzendt.

Wijzigingen

8. Vrouwen Anno Nu behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht

9. Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.

Melding kwetsbaarheid

10. Het kan onverhoopt voorkomen dat er een zwakke plek in een van onze systemen zit. Als je een kwetsbaarheid ontdekt, vragen wij jou deze zo snel mogelijk te melden zodat we de benodigde maatregelen kunnen treffen.

Email

11. Vrouwen Anno Nu wijst je erop dat de inhoud van e-mailberichten en alle daarbij meegestuurde bijlagen vertrouwelijk kunnen zijn en uitsluitend bestemd zijn voor geadresseerde(n). Indien je een e-mailbericht abusievelijk hebt ontvangen, word je vriendelijk verzocht de afzender te informeren door dit e-mailbericht te retourneren en het e-mailbericht niet te gebruiken en te verwijderen.

12. Vrouwen Anno Nu acht het van belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met het gebruik van digitale communicatiemiddelen, waaronder e-mail. Mede gelet op de mogelijke vertrouwelijkheid van de inhoud van een e-mailbericht, verwacht Vrouwen Anno Nu van je dat je een ontvangen e-mailbericht niet zomaar zonder voorafgaande toestemming van de verzender verder verspreidt, op enige wijze openbaar maakt of kopieert.

13. Vrouwen Anno Nu benadrukt dat aan het gebruik van digitale communicatiemiddelen, waaronder e-mail, risico’s kleven. Vrouwen Anno Nu gaat er vanuit dat je als gebruiker van digitale communicatiemiddelen, deze risico’s, waaronder niet gegarandeerde bezorging van e-mailberichten en eventuele bijlagen, onjuiste of onvolledige overbrenging van de inhoud van een e-mailbericht en eventuele bijlagen, vertraging of virussen, aanvaardt.